ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงษ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนชั้น ป.4 - ม.3 (ดนตรี)
ที่อยู่ :113 หมู่ 2 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
Telephone :
Email :s.nongkok@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :